Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met allerlei zaken die álle scholen aangaan. De GMR bestaat zowel uit personeel als ouders.

Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

Elk schoolbestuur heeft op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een GMR. In het primair (PO) en speciaal onderwijs (SO) bestaat de GMR uit een personeels- en een oudergeleding. Dat betekent dat we voor de LOGOS PO en SO scholen gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) zijn. We bespreken thema’s op stichtingsniveau die voor (bijna) alle scholen van toepassing zijn.

Wat doet de GMR?

De GMR van LOGOS bestaat uit drie ouders van leerlingen en drie medewerkers. We bespreken met het CvB de beleidsplannen en de uitvoering daarvan binnen LOGOS. Vanuit het CvB krijgt de GMR inzicht in beleidsstukken, ter informatie, of met het verzoek hierop advies te geven ofwel instemming aan te verlenen. Daarnaast heeft de GMR initiatiefrecht, kan het zaken bespreken en voorstellen doen.De GMR staat in contact de MR’n van de scholen om zo gevoed te worden wat er daar speelt.

Ook vergadert de GMR een of twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: CAO, kwaliteit van onderwijs, ICT ontwikkelingen, ARBO, bestuursbegroting.

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Voor vragen over de GMR of andere zaken is een algemeen mailadres beschikbaar: gmr.LOGOS@stichting-LOGOS.nl. Wil je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een e-mail met je telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op.

Maak kennis met de GMR leden. Per lid is aangegeven of zij de oudergeleding (OG) of personeelsgeleding (PG) vertegenwoordigen.

  • Paul Jansen (OG), (paul.jansen@stichting-logos.nl)
  • Hanneke Roest (PG), penningmeester (hanneke.roest@stichting-logos.nl)
  • Elsbeth de Jong-Verweij, ambtelijk secretaris (gmr.logos@stichting-logos.nl)
  • Coriëlle Peverelli (PG) (coriëlle.peverelli@stichting-logos.nl)
  • Karine Korevaar (OG) (karine.korevaar@stichting-logos.nl)
  • Henk Folkers (OG) (henk.folkers@stichting-logos.nl)

Ook meedenken en inspraak hebben?

Grijp je kans en stel je kandidaat voor MR op schoolniveau of voor de GMR op stichtingsniveau!